List of active policies

Name Type User consent
Privacy-beleid Privacy policy All users
Disclaimer Site policy All users

Summary

NAZB vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites essentieel. De privacy waarborgen van bezoekers van nazb.nl en de ELO is een belangrijke taak voor ons. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NAZB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat we doen om uw privacy te beschermen. 

NAZB is een afdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en hanteert dezelfde privacyrichtlijnen als het ziekenhuis. Voor meer informatie verwijzen we dan ook naar de website van het ETZ.

Full policy

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.nazb.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. NAZB gebruikt cookies om haar internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Met cookies wordt meestal wel een sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, wat zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker.

Cookies uitschakelen

Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord bij een volgende inlogpoging.

Klikgedrag

Op de website van NAZB worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld als er een gerechtvaardigd doel is. De bijbehorende verwerkingsgrondslag die bij de eerste twee punten van toepassing zijn, is ‘uitvoering van de overeenkomst’. Het derde punt valt onder de ‘verleende toestemming voor verwerking persoonsgegevens’ grondslag.  

NAZB kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

·         Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of inschrijfformulieren zoals naam, achternaam en e-mailadres. Naast bovenstaande bestaat er bij de Elektronische Leeromgeving de optie om uw werksector, werkgever, telefoonnummer, beroep, en eventuele BIG-nummer toe te voegen. Dat is echter niet verplicht. U kunt dit overigens zelf op elk moment aanpassen.

·         Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie. Denk hierbij aan informatie die benodigd is om de kosten rondom het volgen van een cursus te kunnen factureren.

·         Volgens de AVG zijn IP-adressen ook persoonsgegevens. NAZB gebruikt cookies en het IP-adres is hieraan gekoppeld. Meer informatie leest u onder het kopje Cookies.  

NAZB kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

·         Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze opleidingen en trainingen.

·         Uw facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen.

·         Uw relevante berichten zoals e-mail, nieuwsbrieven en informatie over diensten aan te bieden.

NAZB genereert de volgende gegevens:

·         Maakt u gebruik van de Elektronische Leeromgeving van NAZB, dan kunnen gegevens zoals beoordelingen en gebruikersnamen worden gegenereerd. Deze gegevens worden binnen deze leeromgeving opgeslagen en bewaard.

Aanpassen privacy-rechten

Vraagt u zich af welke gegevens NAZB allemaal van u heeft opgeslagen of heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, maar wilt u dit aanpassen? U heeft het recht om uw gegevens in te zien, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens en u heeft het recht om uw toestemming voor de publicatie van uw gegevens in te trekken. Dat kan door een mail te sturen naar  secretariaat@nazb.nl. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staan diverse voorbeeldbrieven online die u hiervoor kunt gebruiken. Als u zich op de Elektronische Leeromgeving bevindt, past u dit aan door naar uw profiel te gaan en de desbetreffende optie te selecteren.

Bewaartermijn

NAZB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. In de ELO geldt dat drie jaar nadat de cursus is afgelopen uw gegevens worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten NAZB, tenzij:

·         NAZB dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;

·         Dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Hier vallen onder andere docenten onder om cijfers toe te kennen en om certificaten te verstrekken.

Aansprakelijkheid

NAZB is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie.

Beveiliging

NAZB heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens NAZB toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Wijzigingen

NAZB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy-beleid van NAZB.

Vragen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen NAZB, neemt u contact op met  secretariaat@nazb.nl. Voor klachten kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@etz.nl.

Summary

Aan de inhoud van de website van NAZB is de grootst mogelijke zorg besteed. De organisatie staat desondanks op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. NAZB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.


Full policy

Links naar websites van derden

Het feit dat de websites van derden via links op de website van NAZB kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door NAZB. NAZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Links naar de website van Netwerk Acute Zorg Brabant

Linken naar pagina's van de NAZB website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, dat wil zeggen dat geen instemming met en/of steun van het NAZB wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de NAZB-website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, www.nazb.nl

Copyright

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (teksten, foto's, animaties, logo etcetera), alsmede alle bijbehorende HTML-codes en andere onderdelen van de website, berusten bij NAZB. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NAZB mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Social media

U kunt geen rechten ontlenen aan berichten die door NAZB via social media zijn verstrekt. Stuurt u een bericht via social media, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.